Rynek pracy

Według danych GUS w maju 2017 roku wskaźnik bezrobocia rejestrowanego wyniósł 7,4%, czyli     o 1,6 p.p. mniej niż w maju roku ubiegłego. Natomiast w porównaniu do kwietnia 2017 roku stopa bezrobocia spadła o 0,1 p.p. W czerwcu odnotowano kolejny spadek wskaźnika, który osiągnął poziom 7,2%. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, stopa bezrobocia zmalała o 1,5 p.p. Liczba bezrobotnych osób w Polsce w maju 2017 wyniosła 1 200 tys., co oznacza spadek liczby bezrobotnych o 3,9% w porównaniu z poprzednim miesiącem, natomiast w czerwcu liczba ta spadła do 1 150 tys., czyli o kolejne 4,1 p.p. Taka koniunktura na rynku pracy nie była obserwowalna od 1991 roku. Jednak malejące bezrobocie należy również wytłumaczyć rosnącym zapotrzebowaniem na siłę roboczą zatrudnianą do prac sezonowych.

Zgodnie z pomiarami Eurostatu, wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce w maju oraz czerwcu 2017 roku wyniosła 4,8%, co oznacza, że w obu miesiącach utrzymała się na poziomie z kwietnia 2017. W porównaniu z ubiegłym rokiem, maj oraz czerwiec przyniosły spadek wskaźnika   o 1,5 p.p. w porównaniu do analogicznych okresów ubiegłego roku. Polska niezmiennie pozostaje na 6 pozycji pod względem wysokości stopy bezrobocia w rankingu krajów Unii Europejskiej. Najniższą stopę bezrobocia niezmiennie odnotowały Czechy (3%). Ranking zamyka Hiszpania z wskaźnikiem na poziomie 17,7%.

Stopa bezrobocia dla całej Unii Europejskiej w maju 2017 roku wyniosła 7,8%, czyli pozostała na tym samym poziomie m/m. Natomiast czerwiec przyniósł spadek wskaźnika o 0,1 p.p., czyli 7,7%. Sama strefa euro odnotowała stopę bezrobocia na poziomie 9,3%
w maju 2017
, czyli wskaźnik nie zmienił się w porównaniu do ubiegłego miesiąca. W czerwcu 2017 wskaźnik zmalał o 0,1p.p. w porównaniu do maja 2017, czyli osiągnął poziom 9,2%. W porównaniu z analogicznymi okresami ubiegłego roku, wartości zmalały odpowiednio o 0,8p.p. dla maja oraz o 0,9p.p. dla czerwca.

Liczba osób zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w maju 2017 roku wyniosła 5 990 tysięcy osób, w relacji do maja 2016 roku liczba ta wzrosła o 4,1%. W stosunku do ubiegłego miesiąca zmalała natomiast o 0,02%. Natomiast w czerwcu 2017 liczba zatrudnionych osób w sektorze przedsiębiorstw wzrosła do 6002 tysięcy osób, co oznacza, że wzrosła ona o 4,2% r/r oraz o 0,2% m/m.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw za maj 2017 wyniosło 4 391 PLN, czyli wzrosło o 5,4%
w porównaniu do analogicznego okresu w poprzedniego roku. W stosunku do kwietnia 2017 płaca zmalała o 98 PLN.
W czerwcu wynagrodzenie
to wzrosło o 117 PLN m/m, czyli wyniosło 4508 PLN.
W stosunku do czerwca 2016 wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło
o 6%.

Maj oraz czerwiec 2017 są kolejnymi miesiącami, w których stopa bezrobocia zmniejszyła się w każdym z polskich województw. Najniższy wskaźnik
w maju oraz czerwcu 2017 niezmiennie odnotowano w województwie wielkopolskim (odpowiednio 4,4% oraz 4,2%), a najwyższy w województwie warmińsko-mazurskim (odpowiednio 12,7% oraz 12,1%). Jednocześnie województwo warmińsko-mazurskie zanotowało najwyższy spadek stopy bezrobocia spośród wszystkich 16 województw – wskaźnik obniżył się o 0,6p.p. w maju 2017 oraz o 0,6p.p. w czerwcu 2017 m/m.

Aneta Mynarska

Be the first to comment on "Rynek pracy"

Leave a Reply

    Visit Us On FacebookCheck Our Feed