Rynek pracy

Rynek pracy

Według danych GUS przeciętne wynagrodzenie brutto w styczniu 2018 roku wyniosło 4588,58 zł brutto i oznacza to wzrost o 7,3% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Identyczną dynamikę odnotowano w grudniu względem ostatniego miesiąca 2016 r. i były to trzecie najwyższe wartości odnotowane od jesieni 2008 r. Należy przy tym pamiętać, że w grudniu i styczniu w wielu branżach, takich jak m.in. górnictwo, wypłacane są premie. Ponadto, od stycznia 2018 r., obowiązuje nowa wysokość płacy minimalnej wynosząca 2100 zł brutto, natomiast na podstawie nowej minimalnej stawki godzinowej zleceniobiorcy w nowym roku otrzymują 13,70 zł/h brutto za godzinę pracy.

Stopa bezrobocia na koniec ubiegłego roku wyniosła 6,6%. To o 0,1 punktu procentowego więcej niż w listopadzie, jednak w ujęciu rok do roku o 1,6 punktu procentowego mniej i jest to najlepszy grudniowy wynik od 1990 r. Stopa bezrobocia wg BAEL w grudniu 2017 roku wyniosła w Polsce 4,4% wobec 4,5% miesiąc wcześniej oraz 5,5% odnotowanych rok wcześniej. Przekłada się to na 763 tysiące bezrobotnych.

GUS poinformował również, że w styczniu 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 3,8 proc. w ujęciu rok do roku i wyniosło 6186,6 tys., natomiast przeciętne zatrudnienie w styczniu, w porównaniu do grudnia ubiegłego roku było wyższe o 2,0%.

Według danych Eurostatu, wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce spadła do 4,4 proc. w grudniu 2017 r. wobec 4,5 proc. w listopadzie. Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 763 tys. w grudniu, natomiast 779 tys. w poprzedzającym go miesiącu. Różnica między danymi GUS a Eurostatu wynika z odmienności w metodologii – GUS podaje liczbę osób zarejestrowanych jako bezrobotne, a Eurostat czerpie swoje wyniki z badań ankietowych.

Po reformie emerytalnej, która weszła w życie 1 października 2017 r., zgodnie z którą kobiety ponownie uzyskały prawo do przejścia na emeryturę od 60. roku życia, a mężczyźni od 65., ZUS przyjął do końca 2017 roku ponad 424 tys. wniosków emerytalnych, z czego 173 tys. złożyły osoby aktywne zawodowo, a 134 tys. osoby pobierające już świadczenia (takie jak np. świadczenia przedemerytalne, czy renty), natomiast kolejne 120 tys. wnioskodawców było już zarejestrowanych w urzędach pracy i korzystało z pomocy społecznej.

Wartym nadmienienia jest fakt, iż przed rynkiem pracy stoi kolejna zmiana, a mianowicie ograniczenie handlu w niedzielę. Nowa ustawa wejdzie w życie wraz z 11 marca i zgodnie z jej zapisami do końca 2018 roku w każdym miesiącu będą jedynie dwie niedziele handlowe – pierwsza i ostatnia.

Be the first to comment on "Rynek pracy"

Leave a Reply

    Visit Us On FacebookCheck Our Feed