Produkcja Przemysłowa

W wrześniu 2017 roku produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 4,3%, niż przed rokiem. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym wrześniowa produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 6,9% wyższym niż rok temu. Wzrost wyżej wymienionego indeksu w stosunku do września 2016 roku odnotowano między innymi w następujących działach przemysłu: produkcja metali – o 15,6%, produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 12,8%, naprawa, konserwacja oraz  instalowanie maszyn i urządzeń – 12,3%, produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 9,9%, produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 7,9%. Spadki wystąpiły w wydobyciu węgla kamiennego i brunatnego aż o 35,5% oraz w produkcji napojów o 10,7%.  Dynamika produkcji przemysłowej jest indeksem mierzącym comiesięczne zmiany wartości produkcji sprzedanej w cenach bazowych. Liczona jest jako przychód ze sprzedaży własnych wyrobów, robót i usług (w cenach nie uwzględniających podatku od towarów i usług), pomniejszony o podatek akcyzowy, a powiększony o dotacje otrzymane przez podmioty działające w dziedzinie przetwórstwa przemysłowego, górnictwa i kopalnictwa oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczna, gaz, wodę, zatrudniających co najmniej 10 osób.

Produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 15,5% w wrześniu 2017 roku w odniesieniu do września 2016. Nie uwzględniając wpływu czynników o charakterze sezonowym wzrost ten wyniósł 17,9% . Pozytywnej koniunktury doświadczyły wszystkie działy budownictwa, w których wzrost produkcji w stosunku do roku ubiegłego wyniósł odpowiednio: wznoszenie obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 21,8%, wznoszenie budynków – o 12,8%, wykonawstwo specjalistycznych robót budowlanych – o 9,5%. Dynamika produkcji budowlano-montażowej jest indeksem mierzącym comiesięczne zmiany wartości produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej przez jednostki budowlane zatrudniające co najmniej 10 osób.

Wskaźnik GIP, czyli Giełdowy Indeks Produkcji wzrósł o 3,6 pkt tzn. o 0,31% w stosunku do września 2016 osiągając pułap 1160,4 pkt. Chociaż większość spółek indeksu osiągnęło straty, to dodatniej stopy zwrotu doświadczyły te o najwyższej kapitalizacji, co pozwoliło na utrzymanie niewielkiego wzrostu w całym sektorze GIP60, czyli wśród sześćdziesięciu największych, wytwórczych spółek akcyjnych z przeważającym udziałem kapitału polskiego, które są notowane na GPW.

W dziewiątym miesiącu roku 2017 wskaźnik PMI, zwany Wskaźnikiem Menedżerów Logistyki wyniósł 53,7 pkt, czyli wzrósł o 1,2 pkt w stosunku do sierpnia 2017. Jest to wynik który przekroczył oczekiwania rynkowe prognozujące jego wartość na poziom 53,2 pkt i jednocześnie najwyższy ogólny wzrost od kwietnia bieżącego roku. Średnia PMI za rok 2017 wynosi jak dotąd 53,4 pkt. Od momentu rozpoczęcia badań PMI w czerwcu 1998 roku, ostatnie trzy lata są najdłuższym nieprzerwanym okresem pozytywnych odczytów tzn. wyższych od przyjętego progu 50 pkt.

Według badań wrzesień 2017 przyniósł najszybszy od lutego 2015 wzrost liczby nowych zamówień przemysłowych. Jednak, co ważne, od sierpnia 2017 nie zmienił się poziom zatrudnienia w branży przemysłowej a zatem rosnąca liczba zamówień spowodowała kumulację zaległości produkcyjnych, Natomiast największa od czterech miesięcy inflacja walnie przyczyniła się do znaczącego wzrostu cen wyrobów gotowych .

                                                                                          Bartłomiej Krzyżanowski

Be the first to comment on "Produkcja Przemysłowa"

Leave a Reply

    Visit Us On FacebookCheck Our Feed