Produkcja przemysłowa

W dwóch ostatnich miesiącach roku 2017 niewyrównana sezonowo dynamika produkcji sprzedanej przemysłu zanotowała osłabienie. W listopadzie ubiegłego roku produkcja przemysłowa wzrosła o 9,1% r/r (w porównaniu do wzrostu o 12,3% r/r w październiku 2017 r.). W ostatnim miesiącu ubiegłego roku dynamika w tej produkcji znacząco spadła wynosząc jedynie 2,7% r/r.

 

Najważniejszych przyczyn tego osłabienia należy upatrywać w czynnikach sezonowych i kalendarzowych, w tym głównie w mniejszej niż rok wcześniej liczbie dni roboczych (w listopadzie i grudniu 2017 było ich odpowiednio o 1 i 2 dni mniej niż w analogicznych miesiącach rok wcześniej). Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu po wyrównaniu o wyżej wspomniane czynniki kształtuje się na stabilnym, wysokim poziomie, notując wzrost o 7,0% r/r w listopadzie oraz 7,3% r/r w grudniu (w porównaniu do wzrostu o 6,9% r/r w październiku).

 

Wzrost produkcji sprzedanej odnotowała zdecydowana większość analizowanych przez GUS działów przemysłu – było to 29 i 26 z 34 działów (odpowiednio dla listopada i grudnia 2017 r.).

Szczególnie wysoką dynamikę notowano w produkcji wyrobów farmaceutycznych, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych czy urządzeń elektrycznych.

 

Działem zaś, który w największym stopniu ujemnie wpływa na całkowitą dynamikę produkcji przemysłowej jest wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego. Zgodnie z danymi GUS w gałęzi Górnictwo i wydobywanie w żadnym z miesięcy 2017 roku nie zanotowano wzrostu – co miesiąc notowano dwucyfrowe spadki produkcji. Jak wynika z doniesień medialnych, wydobycie węgla kamiennego spadło do poziomu notowanego po raz ostatni na początku lat 50. XX w. Wynika to zapewne z mniejszego zapotrzebowania na polski węgiel zarówno na rynku zagranicznym, jak w kraju, gdzie udział węgla w produkcji energii elektrycznej spadł od  2010 roku o blisko 10 punktów procentowych.

 

Pod koniec 2017 roku produkcja budowlano-montażowa utrzymała wysoką dynamikę, którą notowała przez poprzednie 12 miesięcy. W listopadzie wzrosła o 19,8% r/r, a w grudniu o 12,7% r/r. W przypadku danych wyrównanych sezonowo dynamika ta wyniosła odpowiednio 17,1% r/r i 17,6% r/r.

Wzrosty odnotowano we wszystkich działach produkcji, szczególnie wysokie we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz w podmiotach zajmujących się robotami specjalistycznymi. Może to dowodzić odbicia w inwestycjach realizowanych przez podmioty sektora publicznego, w tym tych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 

Wojciech Skierski

Be the first to comment on "Produkcja przemysłowa"

Leave a Reply

    Visit Us On FacebookCheck Our Feed