Polityka pieniężna

Globe and coins on scales.

Rada Polityki Pieniężnej w dalszym ciągu utrzymuje stopy procentowe NBP na niezmienionym pozio­mie: stopa referencyjna 1,50%, stopa lombardowa 2,50%, stopa depozytowa 0,50%, stopa redyskonta weksli 1,75%.

Tempo wzrostu w gospodarce światowej pozo­staje relatywnie niskie, a perspektywy globalnej koniunktury nadal się pogarszają. W strefie euro tempo wzrostu aktywności gospodarczej – wobec trwającej dekoniunktury w przemyśle – utrzymuje się na niskim poziomie.

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego obniżyła depozytową stopę procentową oraz uru­chomiła program luzowania ilościowego (QE).

Stopa depozytowa został obniżona o 10 punktów bazowych, do -0,50 proc. Stopa procentowa pod­stawowych operacji refinansujących oraz stopa kredytu w banku centralnym pozostaną bez zmian, na poziomie odpowiednio 0 proc. i 0,25

Programu zakupu aktywów (QE) ruszy 1 listopada i opiewać będzie na 20 mld euro miesięcznie. Koń­cowa data nowego QE nie została dokładnie okre­ślona – podano jedynie, że zakończy się dopiero “tuż przed tym”, jak Rada Prezesów zdecyduje się podnieść stopy procentowe.

Także Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych złagodziła politykę pieniężną. Fed obniżył stopy procentowe po raz trzeci w tym roku, do prze­działu 1,50% – 1,75%, zaś w komunikacie do decyzji zaznaczył, że dalsze cięcia stóp zostaną chwilowo wstrzymane.

W Polsce utrzymuje się dobra koniunktura, cho­ciaż napływające dane wskazują na prawdopo­dobny spadek tempa wzrostu gospodarczego w III kw., do czego przyczynia się głównie osłabienie koniunktury za granicą. Stabilizująco na dynamikę PKB oddziałuje natomiast rosnąca konsumpcja wspierana przez zwiększające się zatrudnienie i płace, bardzo dobre nastroje konsumentów oraz wypłaty świadczeń społecznych. Nadal rosną tak­że inwestycje w gospodarce.

Rafał Dziak

Be the first to comment on "Polityka pieniężna"

Leave a Reply

    Visit Us On FacebookCheck Our Feed