Polityka pieniężna

Globe and coins on scales.

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych na poziomie: stopa referencyjna 1,50%, stopa lombardowa 2,50%, stopa depozytowa 0,50%, stopa redyskonta weksli 1,75%.  

W gospodarce światowej panuje ożywienie koniunktury pomimo spadku tempa wzrostu produktu krajowego brutto w największych gospodarkach rozwiniętych. W strefie euro sytuacja gospodarcza jest dobra. Europejski Bank Centralny wskazuje jednak w biuletynie za maj 2018 na ryzyka globalne. W USA również utrzymuje się korzystna sytuacja gospodarcza pomimo spowolnienia wzrostu PKB. W Chinach natomiast wzrost gospodarczy utrzymuje się na stabilnym poziomie. W Polsce wzrost PKB wyniósł w I kw. br 5,1%. Jest to więcej niż prognozowano. Sprzyjały temu rosnąca konsumpcja, dobre nastroje konsumentów, rosnące świadczenia i płace.

Wydarzeniem mającym istotny wpływ na rynki finansowe było zerwanie porozumienia nuklearnego pomiędzy Iranem a USA. W efekcie cena ropy naftowej typu Brent osiągnęła najwyższą od 2014 r. wartość 80 USD za baryłkę, zaś typu WTI 72 USD (przy jednoczesnym wzroście dyferencjału Brent-WTI do ok. 8 USD za baryłkę). Inflacja bazowa pozostaje jednak umiarkowana, co jest jedną z przyczyn pozostawienia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej i EBC na dotychczasowych poziomach. Mario Draghi zapowiedział podtrzymywanie polityki luzowania ilościowego na poziomie 30 bilionów euro miesięcznie do końca września 2018 roku. Pan Draghi zaznaczył również, że jest możliwie kontynuowanie polityki luzowania ilościowego po wyznaczonym terminie, jeśli będzie to konieczne, a poziom inflacji umiarkowany. 13 czerwca odbędzie się najbliższe posiedzenie Komitetu Otwartego Rezerwy Federalnej, na którym poda on informację o poziomie stóp procentowych. Oczekiwana podwyżka stóp procentowych mogła mieć wpływ na wzrost rentowności obligacji skarbowych USA, która przekroczyła 3%. W przypadku prawidłowej antycypacji przez rynek przyszłej decyzji Fed należy liczyć się z pozostaniem amerykańskich obligacji na tym poziomie lub ich ewentualnym wzrostem. Oznaczałoby to możliwe podwyższenie rentowności polskich obligacji skarbowych. Niski spread nie jest zjawiskiem korzystnym dla Polski, ponieważ skłaniałby inwestorów do wycofywania kapitału. Drugą możliwą przyczyną wzrostu rentowności obligacji amerykańskich jest zwiększone ryzyko na międzynarodowych rynkach finansowych, którego źródła upatruje się w napięciach geopolitycznych oraz sytuacji niektórych krajów, głównie Argentyny, Wenezueli, Turcji i Włoch. Wówczas zwiększone zainteresowanie inwestorów amerykańskimi obligacjami doprowadzi do spadku ich rentowności.

Według  Rady Polityki Pieniężnej inflacja będzie kształtować się w pobliżu celu inflacyjnego, a obecne informacje wskazują na korzystne perspektywy dla polskiej gospodarki, pomimo oczekiwanego obniżenia się dynamiki PKB w następnych latach. W ocenie Rady Polityki Pieniężnej utrzymanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie sprzyja pozostaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu i ma zapewnić równowagę makroekonomiczną.

 

Be the first to comment on "Polityka pieniężna"

Leave a Reply

    Visit Us On FacebookCheck Our Feed