Polityka pieniężna

Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na tym samym poziomie: stopa referencyjna 1,50%, stopa lombardowa 2,50%, stopa depozytowa 0,50%, stopa redyskonta weksli 1,75%.

W gospodarce światowej zauważalne jest ożywienie koniunktury. W IV kwartale wzrost PKB był szybszy w strefie euro w porównaniu do ubiegłego roku. Powodami obecnej sytuacji są wzrost płac i zmniejszanie się stopy bezrobocia, dobre nastroje, wzrost obrotów handlu międzynarodowego. Koniunktura w Stanach Zjednoczonych jest korzystna, pomimo że wzrost gospodarczy nieco zwolnił.

Poziom inflacji za granicą jest umiarkowany. Przyczyniają się do tego niska presja inflacyjna oraz niższe ceny surowców rolnych niż w roku poprzednim. Ceny ropy natomiast wzrosły.

Europejski Bank Centralny również podjął decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na tym samym poziomie: referencyjna 0,00%, depozytowa 0,40%, kredytowa 0,25%. Według Rady Polityki Pieniężnej stanowisko EBC jest jedną z przyczyn o niezmienianiu stóp procentowych w Polsce, która w decyzjach dotyczących polityki pieniężnej powinna wziąć pod uwagę najbliższe otoczenie.

W Polsce również zauważalne jest ożywienie koniunktury. W IV kwartale dynamika PKB wyniosła 5,1%. Ważnym czynnikiem wzrostu gospodarczego jest popyt wewnętrzny. Jego ważną składową jest popyt konsumpcyjny, na którego wzrost mają wpływ dobre nastroje oraz poprawa sytuacji na rynku pracy. Nastąpiło również zwiększenie inwestycji determinowane przede wszystkim przedsięwzięciami publicznymi. Silny popyt wewnętrzny dodatkowo ożywia polską koniunkturę.

Inflacja bazowa pozostaje niska, której poziom w 2018 r. według prognoz NBP powinien znaleźć się z 50% prawdopodobieństwem w przedziale 1,6-2,5%. Według RPP presja inflacyjna jest umiarkowana, co jest kolejnym czynnikiem przemawiającym za niepodnoszeniem stóp procentowych, których obecny poziom sprzyja pozostaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu i ma zapewnić równowagę makroekonomiczną.

Be the first to comment on "Polityka pieniężna"

Leave a Reply

    Visit Us On FacebookCheck Our Feed