Polityka fiskalna w marcu 2018 roku

Budżet państwa rozpoczął 2018 rok z nadwyżką w wysokości 8,6 mld zł w stosunku do 6,7 mld zł nadwyżki budżetowej w styczniu 2017 roku. W styczniu rząd wykonał 9,9% dochodów i 6,7% wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2018 rok, co stanowiło odpowiednio 35,2 mld zł oraz 26,6 mld zł. Te dane stanowią o niższych zarówno dochodach jak i wydatkach budżetowych w styczniu 2018 rok biorąc pod uwagę wykonanie 11,4% dochodów i 7,9% wydatków w odpowiednim okresie 2017 roku.

Budżet odnotował wzrost dochodów z większości kategorii podatkowych. Według szacunkowych danych dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 2,0%, dochody z podatku CIT były wyższe o 11,4% czyli 0,7 mld zł, natomiast  dochody z podatku PIT były wyższe o aż o 13,7% r/r i wyniosły 5,6 mld zł. Wyjątkowo wysokie dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych spowodowane są dobrą sytuacją na rynku pracy oraz wysokim popytem inwestycyjnym w kraju i na głównych rynkach eksportowych. Warte odnotowania jest zmniejszenie dochodów z podatku VAT. W styczniu 2018 roku dochody z tej kategorii wyniosły prawie 18,3 mld zł, co jest wynikiem o ok. 3,6 mld zł gorszym w stosunku do stycznia 2017 r. Ministerstwo Finansów wyjaśnia tę obniżkę wysoką bazą w styczniu oraz inwestycjami, które znacznie przyspieszyły w IV kwartale 2017 roku. Rząd wykonał 1,6 mld zł dochodów niepodatkowych, co jest wynikiem o 0,2 mld zł lepszym od uzyskanego w poprzednim roku. Na uwagę zasługuje fakt wykonania aż 38,5 % całorocznych wpłat z zysku od przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, czyli 96 mln zł. W odpowiednim okresie ubiegłego roku Skarb Państwa odnotował ujemne dochody z tego tytułu. Przechodząc na stronę wydatków zauważalne jest niższe wykonanie wydatków w zestawieniu z rokiem ubiegłym. Zdecydowany wpływ miała na to lepsza sytuacja na rynku pracy, która spowodowała większy napływ składek do Funduszy Ubezpieczeń Społecznych. Pozwoliło to na przekazanie mniejszej aż o 4,6 mld zł dotacji na rzecz FUS. W strukturze wydatków można zauważyć, iż Państwowa Agencja Atomistyki tylko w styczniu zrealizowała 42,8% całorocznych wydatków zapisanych w ustawie budżetowej na 2018 rok.

Aktualnie prowadzona polityka fiskalna minister Teresy Czerwińskiej nie odbiega w znacznym stopniu od tej prowadzonej przez premiera Morawieckiego. Pod znakiem zapytania stoi możliwość dalszego pogłębiania uszczelniania systemu podatkowego. W dalszej części roku najprawdopodobniej pojawi się pozytywny bodziec dla budżetu w postaci podatku od dywidend jak i samych dywidend. Jak zapowiedział zarząd, bank Pekao zamierza przeznaczyć  nawet do 100% zysku dla akcjonariuszy, również inne banki podzielą się zyskiem. Szacuje się, że z samego sektora bankowego w postaci podatku od dywidend do budżetu wpłynie ok. 900 mln zł.

Janusz Pięta

Be the first to comment on "Polityka fiskalna w marcu 2018 roku"

Leave a Reply

    Visit Us On FacebookCheck Our Feed