Polityka fiskalna

Deficyt po wrześniu

Ministerstwo Finansów poinformowało, iż po wrześniu deficyt budżetowy wyniósł 1,8 miliarda złotych. Jednocześnie przedstawiono dane po­kazujące stopień wykonania budżetu na ten rok. Dochody w okresie styczeń-wrzesień wyniosły 296 miliardów zł, co oznacza wykonanie budżetu na poziomie 76,3%, a wydatki ukształtowały się w wysokości 297,8 miliarda zł tj. 71,5%.

Ministerstwo podało także szczegółowe dane do­tyczące wysokości dochodów z poszczególnych źródeł i są to dane napawające optymizmem. Do­chody z podatku VAT, PIT i CIT, a także podatku ak­cyzowego i od gier oraz dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kolejno: 7%, 12,7%, 17,7%, 0,8%, 3,9% r/r. Według rządzących jest to zasługa działań uszczelniających takich jak wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontro­lnego (wprowadzony jeszcze przez poprzednich rządzących), likwidacja kwartalnego sposobu roz­liczania, częstsze kontrole skarbowe.

Czy uszczelnianie naprawdę ma miejsce?

Jednakże raport stworzony przez Centrum Analiz i Studiów Podatkowych SGH wskazuje, że uszczel­nienie CIT-u jest bardziej pobożnym życzeniem niź­li faktycznym zjawiskiem. Według raportu “Struk­tura wpływów podatkowych z CIT w Polsce w latach 2016–2018 w kontekście uszczelnienia syste­mu podatkowego” zwiększenie wpływów z tytuły podatku CIT można wytłumaczyć sprzyjającą ko­niunkturą, a nie dobrymi działaniami legislacyjny­mi. Podkreślono, iż “na podstawie przeprowadzo­nej analizy nie zidentyfikowano w Polsce istotnych zmian w poziomie wykazanego podatku należne­go CIT, które mogłyby być efektem realnego uszczelniania systemu podatkowego.

Warto zauważyć, iż na przyszły rok przyjęto usta­wę budżetową, która zakłada zrównanie się do­chodów z wydatkami po raz pierwszy od 1989 r. Ta równowaga budżetowa jest jednak według niektórym zasługą kreatywnej księgowości Mini­sterstwa Finansów, a nie efektem aż tak skutecz­nej polityki fiskalnej PiS-u. Nie wpisano bowiem do projektu budżetu trzynastej emerytury, któ­rą przed wyborami obiecała partia rządząca. Co więcej, pojawiły się wątpliwości co do zniesienia limitu 30-krotności składki ZUS-owskiej. Jarosław Gowin stwierdził, iż jest przeciwny temu zapisowi, co stanowi problem, gdyż to rozwiązanie mające przynieść dodatkowe wpływy do budżetu zostało przyjęte w ustawie budżetowej.

Michał Łesyk

Be the first to comment on "Polityka fiskalna"

Leave a Reply

    Visit Us On FacebookCheck Our Feed