Partnerzy

W ramach Monitoringu Makroekonomicznego współpracujemy z instytucjami oraz portalami internetowymi. Nasi partnerzy, z którymi mamy przyjemność współpracować, reprezentują wysoki poziom merytoryczny.

Lista partnerów:

Obserwator Finansowy –  baza kilkunastu tysięcy pogłębionych artykułów na temat gospodarki w kraju i na świecie działająca w ramach Narodowego Banku Polskiego. Jej misją jest prezentacja i popularyzacja pogłębionej wiedzy i myśli ekonomicznej w obszarach makroekonomii, szeroko rozumianych finansów publicznych, bankowości, a także rynków finansowych.

Centrum Analiz Społeczno – Ekonomicznych – prywatna, niekomercyjna i niezależna fundacja naukowa, której misją jest dostarczanie obiektywnych analiz ekonomicznych i upowszechnianie konstruktywnych rozwiązań problemów gospodarczych.

CASE zostało założone w 1991 r. w Warszawie i dziś jest czołowym think tankiem w Europie Środkowej i Wschodniej oraz instytucją rozpoznawalną na świecie. CASE prowadzi badania w zakresie kształtowania polityk i pomocy badawczo-rozwojowej w obszarach: wzrost i handel, polityka fiskalna, rynek pracy, polityka społeczna i demografia, innowacje, polityka energetyczna i klimatyczna.

Olimpiada Wiedzy EkonomicznejOlimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
W dotychczasowych dwudziestu dziewięciu edycjach Olimpiady wzięło udział ponad 300 tys. uczniów, a do samych tylko zawodów XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zgłosiło się łącznie ponad 12 tys. uczniów z ponad 800 szkół ponadgimnazjalnych.

Instytut Studiów Ekonomiczno – Społecznych – Instytut Studiów Ekonomiczno-Społecznych jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem studentów i pracowników naukowych, powstałym z inicjatywy członków i sympatyków Studenckiego Koła Naukowego Finansów i Makroekonomii, działającego przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Instytut nawiązuje kontakty, utrzymuje więzi i współpracuje z innymi stowarzyszeniami, federacjami oraz organizacjami społecznymi o podobnych celach statutowych w Polsce, w Unii Europejskiej i na świecie. W ramach realizacji swych celów statutowych, Instytut współdziała z jednostkami administracji centralnej i samorządowej oraz aktywnie uczestniczy w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym kraju. Misją Instytutu jest działanie na rzecz nauki polskiej oraz wspieranie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy
poprzez prowadzenie i wspomaganie działalności naukowej, badawczej i edukacyjnej,
a także przygotowywanie programów reform społeczno-gospodarczych Rzeczypospolitej Polskiej.

Portu – największa platforma inwestycyjna w Europie Środkowej, która funkcjonuje w ramach prominentnej grupy finansowej WOOD & Company. Platforma oferuje szeroki zakres usług inwestycyjnych, w tym niskokosztowe usługi pasywnego robo-doradztwa inwestycyjnego. Portu oferuje w ten sposób każdemu nowoczesny, cyfrowy, automatyczny i efektywny sposób inwestowania, dostarczając ogółowi społeczeństwa usługi, które wcześniej były dostępne tylko dla zamożnych. Portu posiada obecnie ponad 198 000 użytkowników i zarządza środkami o wartości ponad 770 milionów euro. Nazwa Portu wywodzi się od angielskiego wyrażenia „portfolio for you”.

Visit Us On FacebookCheck Our Feed