Niejednoznaczne dane z przemysłu


 

Produkcja Przemysłowa w grudniu zeszłego roku i styczniu br. była odpowiednio o 3,8% oraz 1,1% wyższa niż przed rokiem. Gorzej wygląda sytuacja, gdy przyjrzymy się danym, które odnoszą się do produkcji z poprzedniego miesiąca. W grudniu wskaźnik m/m spadł o aż 9,4%, w styczniu natomiast wzrósł o 4,5%. Tendencje spowalniające w przemyśle są również obecne w eurolandzie, gdzie produkcja przemysłowa r/r spadła o 4,1% co jest najgorszym odnotowanym wynikiem od 4 lat. Natomiast dane odsezonowane dla polskiego przemysłu r/r kształtują się na poziomie o 2,1% wyższym dla grudnia oraz 3,5% wyższym dla stycznia w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Szczegółowe dane GUS

Zgodnie z danymi z GUS w styczniu br., w stosunku do stycznia ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 24 (spośród 34) działach przemysłu. Sprzedaż rosła najszybciej w produkcji  sprzętu transportowego z wyłączeniem samochodów (aż o 9,3%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (7,7%), urządzeń elektrycznych (5,8%), Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu ze styczniem ub. roku, wystąpił w 10 działach, gdzie w głównej mierze spadła sprzedaż węgla kamiennego i brunatnego o 27,3%.Spadki zanotowano również w produkcji maszyn i urządzeń (9,2%), w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (4,2%).  Przyczyną spadku sprzedaży w tych sektorach jest przede wszystkim wyjątkowo wysoka temperatura jak na polską zimę, co z kolei przekłada się na zmniejszone zapotrzebowanie na ogrzewanie.

PMI wciąż nie zachwyca

Przemysłowy PMI dla Polski, wskaźnik obrazujący koniunkturę w branży, utrzymuje się w dalszym ciągu od listopada 2018 roku  poniżej poziomu 50 pkt (PMI poniżej 50 świadczy o zbliżającej się recesji). Według opracowania firmy Markit, zajmującej się sporządzaniem odczytu PMI, wskaźnik w grudniu i styczniu wyniósł odpowiednio 48.0 i 47,4 punktu. Analitycy Markit zwracają również uwagę na zatrudnienie w polskim sektorze przemysłowym, które spada najszybciej od ponad 10 lat.

Według wstępnych danych GUS, produkcja budowlano-montażowa zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w styczniu br. była wyższa o 6,5% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (przed rokiem wzrost o 3,2%) i niższa o 57,3% w stosunku do grudnia 2019 roku (przed rokiem spadek o 61,2%). W stosunku do stycznia ub. roku zwiększenie wartości produkcji budowlano-montażowej zaobserwowano dla jednostek zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 17,0%) oraz wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 10,7%). Mniejszą wartość produkcji budowlano-montażowej można było zaobserwować w jednostkach zajmujących się budową budynków (o 4,0%). W porównaniu z grudniem ub. roku zmniejszenie wartości zrealizowanych robót zanotowano we wszystkich działach budownictwa.

Mikołaj Garstecki

Be the first to comment on "Niejednoznaczne dane z przemysłu"

Leave a Reply

    Visit Us On FacebookCheck Our Feed