Najważniejsze informacje o spółkach w październiku 2018

ALI – Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych boryka się z kolejnymi problemami. Spółka poinformowała o ustaleniu ostatecznej wartości umorzeń w zarządzanych przez nią zamkniętych funduszach inwestycyjnych. Stopień redukcji zleceń wykupów w niektórych funduszach jest dosyć wysoki, przykładowo w Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 wyniósł aż 69,39%. Informacja ta potwierdza wcześniejsze doniesienia o deklaracji wycofania przez klientów TFI, w zależności od funduszu, nawet do 90% wszystkich środków. Łącznie redukcja objęła 11 funduszy zamkniętych. TFI nie zdecydowało się na redukcje certyfikatów jedynie w 4 funduszach. Oznacza to, że inwestorzy nie mogą w całości wycofać się z dokonanej w FIZ-y inwestycji. Spółka wyjaśnia zastosowanie mechanizmu proporcjonalnej redukcji koniecznością ochrony interesów uczestników funduszów. Przypomnijmy, że certyfikaty funduszy inwestycyjnych zamkniętych kierowane są zazwyczaj do inwestorów z większym doświadczeniem i kapitałem. Inwestycje w FIZ względem FIO i SFIO odróżnia przede wszystkim niższa płynność oraz możliwość wykupienia certyfikatów jedynie w szczególnie określonych terminach, a nie jak to jest w FIO, kiedy jednostki uczestnictwa umarzane są codziennie. Dodatkowo spółka poinformowała o przekazaniu zarządzania 6 funduszami zamkniętymi podmiotowi z grupy kapitałowej Altus -Rockbridge TFI. Jednocześnie trzeba podkreślić, że warunkiem przejęcia zarządzania funduszami jest zgoda zgromadzenia inwestorów, czyli organu każdego z funduszy. Wiadomości tej towarzyszyła informacja o rezygnacji z funkcji członka zarządu Altus TFI Witolda Chuścia i równoczesnym powołaniu go do zarządu Rockbridge TFI. Co więcej, z komunikatu, który ukazał się kilka dni temu wynika, że wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Altus zmniejsza się w sposób znaczący, tzn. wartość ta na koniec września wyniosła 345,8 mln w porównaniu do 451,3 mln zł na 17 września. Dodatkowo, Łączna wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus zmniejszyła się, w tym okresie, o prawie 2 mld zł, co daje około 20%. W tej chwili Altus zarządza aktywami o wartości 7,5 mld zł. Warto wspomnieć, iż problemy spółki zaczęły się w chwili zatrzymania dwóch członków zarządu Altus, którym prokuratura postawiła zarzut wyrządzenia szkody majątkowej spółce Getback. Rzekome przestępstwo miało wiązać się z kupnem przez Getback od Altus 99,38 proc. akcji EGB Investments za 207,6 mln zł. Po opublikowaniu informacji kurs akcji zanurkował, a kolejne instytucje zaczęły wypowiadać spółce umowy na zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Czarę goryczy przelał artykuł Business Insider Polska, w którym znalazła się informacja o odebraniu przez KNF Altusowi licencji na zarządzanie funduszami alternatywnymi na posiedzeniu w październiku, a jak podkreśla KNF żadna osoba nie mogła taką informacją dysponować. Warte podkreślenia jest również to, że Altus jest jedną z największych i nielicznych w Polsce TFI, które w sposób bezpośredni nie są powiązane z instytucjami finansowymi. W ciągu roku akcje Altus TFI straciły na wartości około 85%.

CDR – CD Projekt zawarł umowę z Warner Bros. Home Entertainment w ramach której Warner Bros. ma wyłączne prawo do dystrybucji gry Cyberpunkt 2077 na terenie USA, Meksyku i Kanady. W umowie ustalono warunki prowadzenia dystrybucji oraz minimalne nakłady jakie Warner musi wyłożyć na przeprowadzenie kampanii marketingowej gry. Spółka podaje, że wynagrodzenie z tytułu umowy będzie obejmować przychody Warnera, które zostaną pomniejszone o wcześniej uzgodnione koszty dystrybucji oraz promocji gry. CD Projekt współpracował z Warner Bros. już wcześniej w ramach promowania gier “Wiedźmin 2: Zabójcy Królów” i “Wiedźmin 3: Dziki Gon”. Informacja o sfinalizowaniu transakcji spowodowała krótkotrwały wzrost cen akcji o około 2%. Spółka poinformowała również o otrzymaniu wezwania do zapłaty w kwocie co najmniej 60 mln zł od Andrzeja Sapkowskiego, autora sagi o Wiedźminie, która stała się inspiracją dla gier produkowanych przez spółkę. CD Projekt zapewnił, że żądania Sapkowskiego są bezpodstawne, jednak będzie dążył do polubownego rozwiązania sprawy.

ABC – Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych złożyło zawiadomienie do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, by ten skontrolował politykę informacyjną ABC Data. SII zarzuca spółce naruszenie przepisów rozporządzenia MAR. Złamanie przepisów miało polegać na wprowadzeniu inwestorów w błąd poprzez publikację raportu bieżącego, z którego wynikało, iż kontrola podatkowa w spółce zakończyła się pozytywnie oraz nie rodzi konsekwencji podatkowych dla spółki. Jednakże w opublikowanym później sprawozdaniu finansowym znalazła się informacja o zakwestionowaniu prawa spółki do odliczenia VAT w kwocie prawie 5 mln zł oraz zapłacie przez ABC prawie 6 mln zł podatku. Od momentu publikacji raportu akcje spółki tracą na wartości prawie 35%.

Janusz Pięta

Be the first to comment on "Najważniejsze informacje o spółkach w październiku 2018"

Leave a Reply

    Visit Us On FacebookCheck Our Feed