Najważniejsze informacje o spółkach- maj

LPP– Spółka osiągnęła w I kwartale 2018 roku 104,8 mln zł straty netto wobec 117 mln zł straty rok wcześniej. Na samej działalności operacyjnej strata spółki wyniosła 117,7 mln zł wobec 109 mln zł straty rok wcześniej. Natomiast zysk brutto okazał się wyższy w stosunku do roku ubiegłego, jako że w pierwszym kwartale 2018 roku wyniósł 712,8 mln zł wobec 620,6 mln zł analogicznego okresu przed rokiem. Na pogorszenie się wynikówna działalności operacyjnej spółki duże znaczenie miał szybszy wzrost kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu, w wysokości 14%, i wolniejszy wzrost sprzedaży. Skonsolidowane przychody grupy LPP osiągnęły 1,58 mld zł, co oznacza wzrost o 16 proc. rdr. Na przychody grupy złożyło się zrealizowanie sprzedaży w wysokości 728 mln zł w sklepach Reserved, 210 mln zł w salonach Cropp. Kolejno zrealizowano sprzedaż w sklepach House w wysokości  170 mln zł, w sklepach Mohito 162 mln zł, a w placówkach Sinsay 142 mln zł. LPP na koniec marca była w posiadaniu 249,7 mln zł środków pieniężnych, co oznacza 8,4 mln zł przepływów pieniężnych na poziomie jednostkowym, natomiast na poziomie skonsolidowanym przepływy pieniężne netto wyniosły -75,2 mln zł. Na ten sam dzień LPP była w posiadaniu łącznie
1 728 sklepów w 20 krajach, co daje w sumie 1.000,9 tys. m kw. powierzchni.

Robyg– zarząd spółki poinformował o udzieleniu zezwolenia przez Komisję Nadzoru Finansowego, na przywrócenie akcjom spółki Robyg S.A. formy dokumentu. Oznacza to dematerializację akcji, która będzie miała miejsce 29 maja.
W związku z powzięciem wiadomości o decyzji KNF spółka informuje, że złoży wniosek o wykluczenie akcji spółki z obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz wniosek o wycofanie akcji spółki z depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A niezwłocznie po doręczeniu decyzji wydanej przez KNF spółce. Skutkiem opuszczenia GPW są mniej restrykcyjne obowiązki informacyjne, jakie ciążą na emitencie. W związku z wycofaniem akcji z obrotu giełdowego  publikacja raportów kwartalnych zostanie zaprzestana. Pokłosiem utraty statusu spółki publicznej jest naruszenie konwenantów, co zgodnie z warunkami emisji obligacji daje posiadaczom obligacji prawo żądania wcześniejszego wykupu posiadanych przez niego obligacji. Robyg, spółka deweloperska realizująca inwestycje w Warszawie i Gdańsku notowana jest na rynku głównym warszawskiej giełdy. Uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy o wycofaniu akcji z giełdy powzięta została przez Bricks Acquisitions Limited, który to pośrednio należy do Goldman Sachs Group. Podmiot ten skupił 100% akcji Robyg w wezwaniu oraz przez przymusowy wykup.

Getback– złych wiadomości w sprawie spółki Getback ciąg dalszy. Komisja Nadzoru Finansowego wystąpiła z żądaniem zawieszenia notowania akcji spółki do giełdy. W związku z tym notowania akcji i obligacji Getback są zawieszone. Co więcej, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej zdecydował o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego w trybie przyspieszonego postępowania układowego spółki GetBack. W związku z otwarciem restrukturyzacji w formie przyspieszonego postępowania układowego niedopuszczalne stało się otwarcie restrukturyzacji w formie postępowania sanacyjnego. Tym samym wniosek osoby fizycznej o otwarcie takiego postępowania został przez sąd umorzony. Spółka wystąpiła z propozycją układu, w którym to wierzycieli dzieli na trzy grupy. Pierwsza grupa to głównie obligatariusze spółki, posiadający niezabezpieczone papiery wyemitowane przez GetBack. Druga grupa obejmuje wierzycieli publicznoprawnych. Trzecia grupa to  pozostali wierzyciele. Spółka zaproponowała spłatę całej należności głównej wraz z odsetkami w 2018 roku w stosunku do grupy drugiej. W stosunku do grupy pierwszej i trzeciej sytuacja jest dużo gorsza. Wierzyciele mają zostać zaspokojeni jedynie w 65,36%, a zarazem spłata zobowiązań ma nastąpić w ratach do końca 2025 roku. Trudu w pracy nad układem dodaje fakt, iż spółka wciąż nie opublikowała rocznego raportu finansowego. Dlatego też niemożliwa jest realna ocena kondycji spółki. Zarząd poinformował jedynie, że strata za ubiegły rok wynosi około 1 mld zł. Co więcej, KNF zawiadomił prokuraturę w sprawie wyrządzenia szkody majątkowej o wielkich rozmiarach, prowadzenia ksiąg rachunkowych wbrew przepisom i podawania nieprawdziwych informacji przez zarząd. O przestępstwa podejrzane
są również trzy TFI, które powierzyły zarządzanie funduszami spółce i rzekomo nie wykonywały należytego nadzoru nad tym procesem.

Janusz Pięta

Be the first to comment on "Najważniejsze informacje o spółkach- maj"

Leave a Reply

    Visit Us On FacebookCheck Our Feed