Najważniejsze informacje o spółkach

URS – Notowania spółki Ursus (a właściwie Ursus S.A. w restrukturyzacji, odkąd 7 listopada 2018 roku sąd otworzył przyśpieszone postępowanie układowe) są jednymi z ciekawszych w ostatnim kwartale. W lipcu i sierpniu kurs akcji pozostawał stosunkowo niewrażliwy na informacje płynące ze spółki. Sytuacja uległa jednak znaczącej zmianie we wrześniu, kiedy to najpierw nastąpiła gwał­towna aprecjacja kursu akcji z 0,83 zł (30 sierpnia) do poziomu nawet 1,986 zł (9 września), po czym wartość spółki w oczach inwestorów zmniej­szyła się do 0,757 zł za akcję (2 października).

Na skokowy wzrost cen akcji zdecydowany wpływ miała informacja o planowanej inwestycji Enerkon Solar International w spółkę Ursus oraz Ursus Bus. W komunikacie poinformowano o pod­pisaniu porozumienia, którego celem jest zawarcie umowy inwestycyjnej skutkującej przywróceniem mocy produkcyjnej grupie. W ramach umowy Enerkon miał zainwestować do 30 mln USD oraz objąć do 7% akcji spółki Ursus i 49% Ursus Bus.

Pozytywny wydźwięk miała także informacja o planowanej sprzedaży części przedsiębiorstwa w Opalenicy za kwotę około 6,6 mln zł po uwzględ­nieniu kosztów napraw. Spółka podkreśliła jednak, że transakcja warunkowana jest uzyskaniem odpo­wiedniej zgody przewidzianej prawem restruktu­ryzacyjnym. Dodatkowo w późniejszym terminie Ursus potwierdził finalizację prac nad inwestycją Enerkona w spółkę, ustalając kwotę finansowa­nia na 30 mln USD. Pierwsze problemy pojawiły się po decyzji sądu w zakresie umorzenia przy­śpieszonego postępowania układowego. Ursus wniósł jednak zażalenie na postanowienie sądu.

Dopiero jednak 30 września pojawiła się infor­macja, która drastycznie dotknęła inwestorów posiadających w swoich portfelach akcje Ursusa. Zerwanie negocjacji przez Enerkon Solar Interna­tional spowodowało, że za jedną akcję w pewnym momencie płaciło się 0,55 zł. Tego samego dnia Ursus skierował do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez osobę reprezentującą Enerkon, ten natomiast poinformował komendę policji o nieprawidłowo­ściach w Ursusie. 2 października PKO BP złożył wniosek o ogłoszenie upadłości Ursusa. Spółka podkreśla jednak, iż nie ma podstaw do ogłosze­nia upadłości oraz wniosek o przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego, w przypad­ku jednoczesnego wystąpienia z wnioskiem o upadłość, musi zostać rozpatrzony jako pierwszy.

 

 

TPE – Tauron Polska Energia S.A. opublikował wy­nik za II kwartał 2019. Na poziomie skonsolidowa­nym wynik netto, który przypisany jest akcjonariu­szom jednostki dominującej wyniósł w II kwartale 141,9 mln zł, co ukazuje poprawę w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, kiedy to spół­ka odnotowała stratę w wysokości około 69 mln zł. Zysk operacyjny na poziomie lekko ponad 260 mln zł jest ponad 3-krotnie wyższy niż w II kwarta­le 2018. Na poziomie EBITDA Tauron osiągnął 996 mln zł, co jest poprawą o ponad 6%. Analizując całe pierwsze półrocze, widoczny jest wzrost przycho­dów ze sprzedaży o 18%, przy przychodach ze sprze­daży i rekompensatach na poziomie 10 397 mln zł. Na EBITDA za I kwartał w wysokości 2,2 mld zł największy wpływ mają segment dystrybucji, z 61% udziałem, oraz wytwarzania, z około 24% udziałem.

Spółka podkreśla, że wyższe przychody związane są z wyższymi cenami energii na rynku zarówno hurtowym jak i detalicznym. Ponad to na koniec czerwca 2019 roku wskaźnik długu netto do EBIT­DA miał wartość 2,6. Zgodnie z informacją spółki Tauron planuje spłacić obligacje, których termin zapadalności przypada na listopad. Wartość tych pakietów obligacji to 1,8 mld zł. Spółka zamierza spłacić pakiet z dostępnych środków. Dodatko­wo na konferencji prasowej poinformowano, że w ocenie spółki ustawa prądowa, która reguluje wysokość wypłacanych spółkom energetycznym rekompensat finansowych związanych z różnica­mi w cenach prądu, będzie dla Tauronu neutralna.

Janusz Pięta

Be the first to comment on "Najważniejsze informacje o spółkach"

Leave a Reply

    Visit Us On FacebookCheck Our Feed