Najważniejsze informacje o spółkach

Pekao – w najbliższej przyszłości bank planuje otworzyć placówkę w Londynie. Zdaniem prezesa Pekao Michała Krupińskiego dzięki przedstawicielstwu w Londynie bank będzie bliżej akcjonariuszy, bowiem ponad 50 proc. z nich to fundusze zlokalizowane w Londynie i Nowym Jorku. Pekao będzie też mogło aktywnie wspierać polskie firmy w Wielkiej Brytanii. „Rozważamy i analizujemy bardzo mocno naszą obecność na innych rynkach i innych kontynentach (…). Ale, co najważniejsze, ma to uzasadnienie biznesowe. Tego oczekują nasi klienci, polskie firmy, które chcą się rozwijać” – podkreślił Krupiński. Plan Pekao uwzględnia również rozwój technologii, wzrost zysku oraz poprawę rentowności.

JSW – zarząd JSW podjął decyzję o nierekomendowaniu wypłaty dywidendy za 2017 rok, natomiast zaproponował przeznaczyć osiągnięty w 2017 zysk na kapitał zapasowy, co oznaczałoby zawieszenie polityki dywidendowej. W przeciwnym przypadku wypłata dywidendy stanowiłaby 30 proc. skonsolidowanego zysku netto za 2017 rok. W taki sposób JSW chce się chronić przed zmiennością cen węgla koksowego oraz potencjalnym okresem dekoniunktury. Jak poinformował prezes Daniel Ozon JSW intensywnie pracuje nad długoterminowym refinansowaniem w celu zabezpieczenia grupy przed dekoniunkturą i rozszerzenia bazy zasobowej. W tym celu JSW stworzyła JSW Stabilizacyjny FIZ jako narzędzie ograniczania wpływu ryzyka zmienności cen produktów.

Comarch – jak podała w swoim raporcie spółka, Comarch odnotował 35,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017 r. wobec 52 mln zł zysku rok wcześniej. Wśród przyczyn, które miały na to wpływ możemy wskazać zdecydowany spadek przychodów ze sprzedaży zagranicznej, ujemny wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wystąpienie ujemnych różnic kursowych zrealizowanych oraz z wyceny bilansowej należności i zobowiązań. Jak podaje raport: „grupa Comarch aktywnie poszukuje nowych rynków zbytu (np. w Ameryce Południowej i w Azji), kontynuuje inwestycje w nowe produkty i usługi informatyczne, jak również rozbudowuje infrastrukturę IT. Mimo słabszych od ubiegłorocznych wyników finansowych osiągniętych w 2017 roku sytuacja finansowa Grupy Comarch pozostaje bardzo dobra i gwarantuje bezpieczeństwo działalności w przypadku zmiennej sytuacji makroekonomicznej w Polsce i na świecie”.

Lotos i PKN Orlen – jak ocenia minister energii Krzysztof Tchórzewski decyzję o przejęciu Lotosu przez PKN Orlen wymusiła coraz większa konkurencyjność firm paliwowych działających na rynku Unii Europejskiej. 27 lutego PKN Orlen poinformował o podpisaniu ze Skarbem Państwa listu intencyjnego w sprawie przejęcia przez PKN Orlen kontroli kapitałowej nad Grupą Lotos w drodze nabycia bezpośrednio lub pośrednio minimum 53 proc. akcji Lotosu. Minister dodał, że “obie firmy połączyły się ze sobą w zakresie kapitałowym” i mają “wspólną politykę związaną z dystrybucją i z produkcją paliw”. Jak poinformował Orlen, celem transakcji jest “stworzenie silnego, zintegrowanego koncernu zdolnego do lepszego konkurowania w wymiarze międzynarodowym, odpornego na wahania rynkowe m. in. poprzez wykorzystanie synergii operacyjnych i kosztowych”.

BIT Evil SA – spółka działająca w branży IT, a dokładniej w segmencie marketingu internetowego oraz e-commerce, podpisała porozumienie o współpracy z Microsoftem. Jak podaje komunikat głównym celem współpracy ma być „zintegrowanie działań Microsoft i Bit Evil wokół wspólnie wybranych projektów oraz bieżąca wymiana kompetencji i wiedzy, która pozwoli na określenie ram dalszego rozwoju wybranych projektów w ramach przyszłej umowy określającej szczegółowe warunki współpracy”. W porozumieniu zostały wspomniane takie obszary współpracy jak doradztwo i wsparcie w implementacji wybranych rozwiązań oraz serwisów, odpowiadających potrzebom produktów Bit Evil, dostarczenie i rekomendacja partnerów sprzedażowych dla rozwiązań Bit Evil, wsparcie w promocji przyjętych rozwiązań podczas eventów dedykowanych branży Retail w ramach każdorazowo uzgadnianych planów, umożliwianie widoczności dla produktów Bit Evil, szczególnie w zakresie międzynarodowym, wsparcie w nawiązywaniu partnerstw krajowych i międzynarodowych oraz wsparcie w zakresie informowania o najnowocześniejszych rozwiązaniach oferowanych przez Microsoft.

Be the first to comment on "Najważniejsze informacje o spółkach"

Leave a Reply

    Visit Us On FacebookCheck Our Feed