NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁKACH

Synthos – jak wynika z podjętych uchwał, akcjonariusze Synthosu zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przywróceniu akcjom spółki formy dokumentu i wycofaniu ich z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie. “Nadzwyczajne walne zgromadzenie Synthos S.A. działając na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy o ofercie postanawia przywrócić formę dokumentu (znieść dematerializację) wszystkich akcji spółki, tj.: 854 250 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A; 469 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz wycofać akcje z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie Akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji)” – informuje podjęta uchwała. Zarząd został upoważniony do wystąpienia do KNF z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) i dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, dodano w uchwale.

Bank Millennium – analitycy DM BZ WBK obniżyli rekomendację dla akcji Banku Millennium do “sprzedaj” z „trzymaj” jednocześnie obniżając cenę docelową akcji banku do poziomu 8,1 zł. Wprowadzono korekty do prognoz na lata 2018–2020. Najważniejsze zmiany to przede wszystkim obniżenie spodziewanego wyniku z tytułu odsetek i marży odsetkowej netto (między innymi w związku z gorszą prognozowaną marżą depozytową) oraz podwyższenie prognozy dla wyniku z opłat i zmniejszenie zakładanego kosztu ryzyka (łagodniejszy wpływ regulacji MSSF 9). Eksperci DM BZ WBK prognozują, że w 2018 r. bank wypracuje 909 mln zł zysku netto (wobec 764 mln zł w 2017 r.), a w 2019 r. już 982 mln zł.

PKP Intercity – zysk netto PKP Intercity wyniósł 270 mln zł w 2017 roku, a liczba osób, które skorzystały z usług przewoźnika – 42,8 mln osób. Najpopularniejszymi połączeniami były przejazdy z Krakowa, Trójmiasta, Poznania, Białegostoku i Katowic do Warszawy. W ubiegłym roku PKP Intercity zaktualizowało swoją strategię taborową na lata 2016-2020 z perspektywą do 2023 r. Na modernizację i zakup nowych pociągów PKP IC planuje przeznaczyć 7 mld zł.

BGŻ BNP Paribas – jak podał bank, zarząd BGŻ BNP Paribas podejmie dodatkowe działania w celu spełnienia nowych wymogów regulacyjnych KNF i w związku z tym planuje podwyższenie kapitału zakładowego poprzez przeprowadzenie emisji nowych akcji.  Podwyższenie kapitału jest planowane na najbliższe 6 miesięcy pod warunkiem uzyskania wszelkich zgód i spełnienia wymogów. Jak podaje komunikat, “poziom współczynników kapitału Tier I – zarówno w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym – oraz łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) w ujęciu skonsolidowanym ukształtowały się poniżej nowych wymogów”, a co za tym idzie “zarząd banku niezwłocznie podejmie dodatkowe działania mające na celu spełnienie nowych wymogów regulacyjnych. Wśród różnych działań bank planuje podwyższenie kapitału zakładowego poprzez przeprowadzenie emisji nowych akcji. Grupa BNP Paribas zapewniła zarządowi banku wsparcie w realizacji planowanych działań zmierzających do osiągnięcia wymaganych współczynników kapitałowych”.

PwC – jak wynika z raportu firmy doradczej PwC “Cyber-ruletka po polsku. Dlaczego firmy w walce z cyberprzestępczością liczą na szczęście” jedynie 8% polskich firm jest dojrzałych pod względem cyberbezpieczeństwa: posiada dedykowany zespół do spraw cyberbezpieczeństwa, odpowiednie narzędzia i systemy zabezpieczeń typu SIEM, SOC itd. Raport powstał na podstawie badania przeprowadzonego jesienią 2017 za pomocą przeprowadzenia ankiety online. Wśród przebadanych spółek 24% stanowią małe, 35% średnie, a 41% duże przedsiębiorstwa. Jak podaje raport, w ubiegłym roku w wyniku cyberataków straty finansowe poniosło 44% polskich przedsiębiorstw, a 62% odnotowało zakłócenia i przestoje w funkcjonowaniu. „Nieświadomość związaną z zagrożeniem i jego skutkami pokazuje także fakt, że jedynie co dziesiąta firma w Polsce posiada polisę ubezpieczeniową od ryzyk związanych z cyberbezpieczeństwem” – wskazał wicedyrektor w zespole ds. cyberbezpieczeństwa w PwC Patryk Gęborys. Średnio na działania związane z ochroną przed cyberatakami jest przeznaczane około 3% z puli budżetu IT, jednak wydatki na ten cel powinny wzrosnąć o co najmniej 10%. Z raportu PwC wynika, że w kolejnych latach priorytetem inwestycyjnym dla firm będzie wdrożenie nowych technologii w organizacjach, takich jak Internet Rzeczy (62%), sztuczna inteligencja (53%) i robotyka (44%).

                                                                                                                     Waleria Siemieńczuk

Be the first to comment on "NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁKACH"

Leave a Reply

    Visit Us On FacebookCheck Our Feed