Inflacja

W sierpniu wzrost cen mierzony wskaźnikiem CPI wyniósł 2,9% r/r, utrzymując się na tym samym poziomie co w lipcu i znacząco wyższym niż w poprzednich miesiącach bieżącego roku. Z kolei miesiąc do miesiąca poziom cen nie uległ zmia­nie. Inflacja po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła 3,0% r/r, zaś po wyłączeniu cen żywno­ści i energii 2,2% r/r. Według zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych HICP ceny w Pol­sce w sierpniu poszły w górę o 2,6% r/r przy 1,4% w całej UE.

Wrześniowa inflacja CPI wyłamała się z ostatnie­go trendu i według szybkiego szacunku GUS wy­niosła mniej, bowiem 2,6% r/r. Wpływ na to miał przejściowy spadek cen żywności oraz wspierany wysoką bazą odniesienia pogłębiający się spadek cen paliw już o 1,8% m/m. Nie zmienił się natomiast trend inflacji bazowej, która konsekwentnie posu­wa się w górę. Dzieje się to zarówno pod wpływem utrzymującej się od dłuższego czasu koniunktury jak i niskiej bazy dla poszczególnych kategorii tego wskaźnika, które dotychczas trzymały go w ryzach (głównie łączność i ubezpieczenia).

W dwóch najbliższych kwartałach spodziewany jest dalszy znaczący wzrost inflacji bazowej. Po­wodować go będzie utrzymująca się luka popy­towa, stymulowana wysokim popytem konsump­cyjnym zarówno krajowym, jak i zagranicznym, a także ewentualna presja płacowa w warunkach ograniczeń podażowych na rynku pracy i wciąż wysokiej dynamiki wynagrodzeń. W kolejnych kwartałach wraz z końcem niskich baz odniesienia i słabnącą koniunkturą w Europie, inflacja bazowa powinna utrzymać się na ograniczonym poziomie.

W 2020 roku po stronie podażowej w kierunku wyższej inflacji CPI oddziaływać będą ustabilizowa­ne ceny paliw, choć ich poziom nie jest pewny ze względu na słabą kondycję światowej gospodarki i narastające spory handlowe. Z kolei jeśli nie po­wtórzą się problemy pogodowe w przeciwnym kie­runku oddziaływać mogą ceny żywności. Głównym zagrożeniem dla stabilności wskaźnika pozostaje potencjalny wzrost cen energii, który dotychczas był wstrzymywany decyzją administracyjną. Mini­ster energii Krzysztof Tchórzewski poinformował, że przyszłoroczna akcyza i opłata przejściowa na prąd pozostaną na dotychczasowym poziomie, co częściowo niweluje rozważaną skalę wzrostu. Pod wpływem przewidywanego jedynie czasowego podniesienia się inflacji oraz tendencji zachodnich banków centralnych do luzowania polityki mone­tarnej wydaje się wysoce wątpliwe, by NBP wysy­łał dodatkowe bodźce dla poziomu cen w polskiej gospodarce.

Juliusz Juzaszek

Be the first to comment on "Inflacja"

Leave a Reply

    Visit Us On FacebookCheck Our Feed