Inflacja

Pierwsze dwa miesiące 2018 roku przyniosły spadki inflacji CPI w ujęciu rocznym: w styczniu indeks osiągnął poziom 1,9%, zaś w lutym tylko 1,4%. W ujęciu miesięcznym dla stycznia wskaźnik wyniósł 0,3% oraz -0,2% dla lutego. Zaobserwowanym odczytom inflacji sprzyja ograniczona wewnętrzna presja popytowa, niska dynamika cen importu i mocniejszy niż przed rokiem kurs złotego. Zjawiskom tym towarzyszy także słabnąca dynamika cen energii oraz wysoka, ale obniżająca się dynamika cen żywności.  

W styczniu 2018 roku inflacja bazowa porównana z styczniem 2017 roku spadła do wartości 2,1% po wyłączeniu cen administrowanych. Miary inflacji bazowej po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych oraz po wyłączeniu cen żywności i energii w ujęciu rocznym wyniosły odpowiednio 1,1% oraz 1%. Dla odmiany w stosunku do grudnia 2017 roku poziom inflacji bazowej wzrósł do 0,3%  po wyłączeniu cen administrowanych, do 0,1% po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych oraz spadł do poziomu -0,1%  po wyłączeniu cen żywności i energii.

W lutym 2018 inflacja bazowa w ujęciu rocznym po wyłączeniu cen administrowanych znowu spadła, tym razem do wartości 1,5%, zaś w ujęciu miesięcznym aż do -0,3%. Inflacja po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wzrosła do 1,2% rok do roku i nie zmieniła się miesiąc do miesiąca. Natomiast inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii spadła do 0,8% rok do roku i wzrosła do 0% miesiąc do miesiąca.

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI) według bieżącego tzn. marcowego odczytu wzrósł o 0,2% i był to siódmy z rzędu wzrost wskaźnika, przy czym w styczniu i lutym bieżącego roku wzrosty te były słabsze niż w okresie sierpień-grudzień 2017 roku. Według komunikatu Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych „nie oznacza to, że presja inflacyjna się zmniejsza, a jedynie stabilizuje, rozprzestrzeniając się zarówno na czynniki o charakterze popytowym, kosztowym, jak i te wynikające z fazy cyklu koniunkturalnego”. Specjaliści Biura przekonują o nasilających się obawach przed wzrostem cen wśród konsumentów, co w połączeniu z niskim oprocentowaniem lokat bankowych  i wysoką dynamiką wzrostu wynagrodzeń wyzwala mechanizm przyspieszenia decyzji o zakupach.

Inflacja w strefie euro według danych Europejskiego Banku Centralnego wyniosła 1,3% w styczniu oraz 1,2% w lutym 2018 roku. Przyczyną wskazań niższych od poziomu zgodnego z definicją stabilności cen jest utrzymująca się na niskim poziomie w strefie euro inflacja bazowa, której wzrost hamowany jest przez słabą dynamikę płac. Powolny wzrost wynagrodzeń związany jest z wysoką stopą bezrobocia w niektórych krajach strefy a także z niskim wzrostem płac ustalanych w układach zbiorowych oraz pośrednio z mocniejszym, niż przed rokiem, kursem waluty europejskiej.

Bartłomiej Krzyżanowski

Be the first to comment on "Inflacja"

Leave a Reply

    Visit Us On FacebookCheck Our Feed