Inflacja

W grudniu 2017 roku wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI wzrósł o 0,2% w stosunku do listopada 2017, zaś o 2,1% w zestawieniu z grudniem 2016 roku.

Największy wpływ na kształtowanie się inflacji w ujęciu rocznym miały wyższe ceny żywności (o 5,8%) oraz związane z mieszkaniem (o 2,1%), które podniosły wskaźnik odpowiednio o 1,28 punktu  procentowego i 0,54 punktu procentowego. Niższe ceny odzieży i obuwia (o 4,8%) oraz transportu (o 0,8%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,27 p. proc. i 0,07 p. proc. Średnie miesięczne tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w całym 2017 roku wyniosło 0,17% wobec średniego miesięcznego tempa w 2016 roku wynoszącego 0,07%. W poprzednim roku największy udział w obliczeniach wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych miały żywność i napoje bezalkoholowe na poziomie 24,28% oraz użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii w wysokości 20,53%.

W grudniu 2017 roku inflacja bazowa porównana z grudniem 2016 roku spadła do wartości 2,2% po wyłączeniu cen administrowanych. Miary inflacji bazowej po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych oraz po wyłączeniu cen żywności i energii w ujęciu rocznym nie zmieniły się i wyniosły odpowiednio 1,8% oraz 0,9%. Dla zmiany w stosunku do listopada 2017 roku poziom inflacji bazowej zmalał do 0,2%  po wyłączeniu cen administrowanych, do 0% po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych oraz utrzymał listopadowy poziom 0,1%  po wyłączeniu cen żywności i energii.

Obecnie, tzn. w lutym 2018 roku, Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI) wzrósł w stosunku do miesiąca poprzedniego o 0,2 p.proc. Analitycy podkreślają, że był to szósty z kolei wzrost wskaźnika, sygnalizujący narastanie presji inflacyjnej w gospodarce. Według raportu Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, dla Polski bardziej wzmagające inflację mogą okazać się czynniki krajowe, niż ogólne tendencje na świecie i w Europie. Do tych czynników należy zaliczyć utrzymującą się wysoką rolę popytu konsumpcyjnego oraz rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

W grudniu zeszłego roku inflacja w strefie HICP spadła do poziomu 1,4% z 1,5% w listopadzie 2017. Pierwszy miesiąc bieżącego roku przyniósł kolejny spadek indeksu do poziomu 1,3%. Według projekcji Komisji Europejskiej w roku 2018 najwyższą inflacją liczoną w stosunku do roku poprzedniego, wśród krajów Unii Europejskiej charakteryzować się będą Węgry z 3,2%, Rumunia z 3% i Estonia z 2,9%. Według prognoz UE inflacja w Polsce w 2018 roku wyniesie 2,1%, a wartość wskaźnika inflacji dla całej Wspólnoty 1,6%.

 

Bartłomiej Krzyżanowski

Be the first to comment on "Inflacja"

Leave a Reply

    Visit Us On FacebookCheck Our Feed