Dodatnie saldo rachunku bieżącego w 2019

Pod koniec IV kwartału 2019 roku, saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 4,2 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (8,8 mld zł) i obrotów towarowych (1,0 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (5,4 mld zł) i dochodów wtórnych (0,1 mld zł). Dla porównania, w miesiącu grudniu 2018 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 6,6 mld zł. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego w analizowanym miesiącu było dodatnie i wyniosło 15,5 mld zł.

Oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 73,6 mld zł, co oznacza wzrost o 6,8 mld zł, czyli o 10,1% w stosunku do tego samego miesiąca w 2018 r. Wartość importu towarów w porównaniu do końca grudnia 2018 r. wzrosła o 0,2 mld zł, tj. o 0,3% i osiągnęła poziom 72,6 mld zł.

Różnica między dynamiką eksportu i importu istotnie wpłynęła na poprawę salda obrotów towarowych. W grudniu 2019 r. nadwyżka eksportu nad importem wyniosła 1,0 mld zł i poprawiła się o 6,5 mld zł w porównaniu z grudniem 2018 r.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 23,9 mld zł i w porównaniu do grudnia 2018 r. wzrosły o 2,2 mld zł, tj. o 10,4%. Wartość rozchodów wyniosła 15,1 mld zł i wzrosła o 0,9 mld zł, tj. o 6,4%. Na dodatnie saldo usług w wysokości 8,8 mld zł złożyły się dodatnie salda pozostałych usług (4,0 mld zł), usług transportowych (3,4 mld zł) oraz podróży zagranicznych (1,4 mld zł).

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 5,4 mld zł i w porównaniu do tegoż miesiąca w 2018 r. poprawiło się o 1,5 mld zł. O wysokości tego salda zadecydowało ujemne saldo dochodów z inwestycji (4,9 mld zł). Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach wyniosły 5,0 mld zł.

W grudniu 2019 r. przychody z tytułu dochodów wtórnych wyniosły 1,9 mld zł i w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. były na zbliżonym poziomie. Rozchody wyniosły 2,0 mld zł i w porównaniu z grudniem 2018 r. zmniejszyły się o 1,5 mld zł. Na niewielkie ujemne saldo dochodów wtórnych (0,1 mld zł) złożyło się ujemne saldo sektora rządowego (0,7 mld zł) oraz dodatnie saldo pozostałych sektorów (0,6 mld PLN).

Napływ środków z Unii Europejskiej wyniósł 12,6 mld zł. W zdecydowanej większości był to napływ na Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Fundusz Spójności. Fundusze te ujmowane są w rachunku kapitałowym. W rachunku bieżącym zarejestrowano napływ środków w wysokości 1,0 mld zł, które zasiliły Wspólną Politykę Rolną. W grudniu 2019 r. zapłacono składkę w wysokości 1,1 mld zł.

W grudniu 2019 r. inwestycje nierezydentów w Polsce zwiększyły się o 2,9 mld zł. Istotnie na wzrost wartości tej pozycji wpłynęło dodatnie saldo pozostałych inwestycji, które w całości zrekompensowało ujemne saldo inwestycji bezpośrednich oraz ujemne saldo inwestycji portfelowych.

Inwestycje bezpośrednie nierezydentów zmniejszyły się o 8,8 mld zł. Na wartość tej pozycji istotnie wpłynął spadek zobowiązań z tytułu instrumentów dłużnych o 6,4 mld zł. Praktycznie po połowie dzielił się on na spłacane zobowiązania z tytułu kredytów handlowych, jak również i pozostałych instrumentów dłużnych, głównie kredytów. Spłat dokonywały głównie podmioty związane z przetwórstwem przemysłowym i handlem.

Zmniejszyła się również wartość zobowiązań rezydentów z tytułu akcji i innych udziałów o 1,9 mld zł. Saldo reinwestycji zysków było ujemne i wyniosło 0,5 mld zł.

Saldo zagranicznych inwestycji portfelowych było ujemne i wyniosło 1,8 mld zł. O wysokości tego salda zadecydowało zmniejszenie wartości portfela nierezydentów z tytułu udziałowych papierów wartościowych o 1,4 mld zł oraz z tytułu dłużnych papierów Saldo inwestycji bezpośrednich było dodatnie i wyniosło 3,1 mld zł. Na saldo to złożył się wzrost należności z tytułu instrumentów dłużnych o 3,7 mld zł oraz spadek wartości akcji i innych form udziałów kapitałowych o 0,6 mld zł.

Aktywa ujęte w pozostałych inwestycjach spadły o 14,3 mld zł, w pierwszej kolejności za sprawą sektora bankowego, który zmniejszył swoje aktywa o 8,7 mld zł, co głównie było wynikiem wycofania krótkoterminowych lokat z banków zagranicznych. Pozostałe sektory również zmniejszyły swoje aktywa zagraniczne o 7,5 mld zł, przede wszystkim z tytułu udzielonych kredytów handlowych.

Patryk Badyna

Be the first to comment on "Dodatnie saldo rachunku bieżącego w 2019"

Leave a Reply

    Visit Us On FacebookCheck Our Feed