Bilans płatniczy

W sierpniu 2020 r. saldo rachunku bieżącego przyjęło wartości dodatnie, wynoszące 4,2 mld zł. Na wartość salda złożyły się dodatnie zestawienia obrotów towarowych, które wyniosły (3,2 mld zł), usług (7,1 mld zł) i dochodów wtórnych (0,3 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (6,5 mld zł). 

W sierpniu 2019 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 2,9 mld zł. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego w sierpniu było dodatnie i wyniosło 7,6 mld zł.

Oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 78,0 mld zł, co oznacza wzrost o 1,6 mld zł, tj. o 2,1% w stosunku do badanego miesiąca 2019 r. Największe wzrosty wartości eksportu zanotowano w sprzedaży baterii samochodowych, samochodów dostawczych, odzieży oraz aparatów telefonicznych. Import towarów w porównaniu z sierpniem 2019 r. zmniejszył się o 3,0 mld zł, tj. o 3,9% i osiągnął wartość 74,8 mld zł. Duży wpływ na spadek importu miało obniżenie się wartości dostaw ropy naftowej i produktów jej rafinacji spowodowane przede wszystkim spadkiem cen na światowych rynkach. Ceny importowanej ropy naftowej wyrażone w złotych były o 30,2% niższe niż w sierpniu 2019 r. Dodatkowo wyraźnie mniejszy, w porównaniu z rokiem poprzednim, był przywóz nowych samochodów osobowych, części samochodowych oraz półwyrobów z żeliwa i stali. Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 3,2 mld zł.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 20,0 mld zł i w porównaniu z sierpniem 2019 r. zmniejszyły się o 2,1 mld zł, tj. o 9,6%. Wartość rozchodów wyniosła 12,9 mld i była niższa o 1,7 mld zł, tj. o 11,8%. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku w przychodach odnotowano spadek w podróżach zagranicznych o 41,4%, w usługach transportowych o 3,9%, natomiast w pozostałych usługach nastąpił niewielki wzrost o 2,6%. Po stronie rozchodów podróże zagraniczne zmniejszyły się o 25,6%, pozostałe usługi o 6,7%, a usługi transportowe o 5,8%.

Napływ środków z budżetu Unii Europejskiej wyniósł 4,8 mld zł, z tego 1,3 mld zł zarejestrowano w rachunku bieżącym (głównie na dopłaty bezpośrednie dla rolników). W rachunku kapitałowym napływ środków w kwocie 3,5 mld zł zasilił Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności. W sierpniu 2020 r. zapłacono składkę w wysokości 1,0 mld zł. Po uwzględnieniu zapłaconej składki saldo transferów z Unią Europejską było dodatnie i wyniosło 3,8 mld zł.

W sierpniu 2020 r. inwestycje nierezydentów w Polsce zmniejszyły się o 0,9 mld zł. Na wartość tej pozycji złożyły się ujemne salda inwestycji portfelowych i pozostałych oraz dodatnie saldo inwestycji bezpośrednich.

Inwestycje bezpośrednie nierezydentów zwiększyły się o 4,0 mld zł. Na saldo tej pozycji złożył się wzrost zobowiązań z tytułu reinwestycji zysków, które wyniosły 5,1 mld zł oraz z tytułu akcji i innych form udziałów kapitałowych o 2,4 mld zł. Saldo instrumentów dłużnych było ujemne i wyniosło 3,5 mld zł.

Saldo zagranicznych inwestycji portfelowych było ujemne i wyniosło 2,0 mld zł. O wysokości tego salda zadecydował spadek wartości dłużnych papierów wartościowych w portfelach nierezydentów o 2,1 mld zł. W dużej mierze wynikał on z wycofania się nierezydentów z inwestycji w skarbowe papiery dłużne wyemitowane na rynku krajowym (o 1,9 mld zł). Nierezydenci nieznacznie zwiększyli swoje zaangażowanie w udziałowe papiery wartościowe (o 0,1 mld zł).

Dodatnie saldo inwestycji rezydentów za granicą (wzrost aktywów) wyniosło 6,2 mld zł. Na wartość tego salda złożyły się dodatnie salda inwestycji bezpośrednich, oficjalnych aktywów rezerwowych i inwestycji portfelowych oraz ujemne saldo pozostałych inwestycji i pochodnych instrumentów finansowych.

Saldo inwestycji bezpośrednich było dodatnie i wyniosło 6,0 mld zł. Na saldo tej pozycji istotnie wpłynął wzrost należności z tytułu instrumentów dłużnych o 5,7 mld zł.

Patryk Badyna

Be the first to comment on "Bilans płatniczy"

Leave a Reply

    Visit Us On FacebookCheck Our Feed