Bilans płatniczy

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez NBP, w grudniu 2020 roku w Polsce saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 1,9 mld zł. Na wartość rachunku bieżącego złożyły się dodatnie salda obrotów towarowych w wysokości 1,5 mld zł i usług 8,1 mld zł oraz ujemne salda dochodów pierwotnych 6,4 mld zł i dochodów wtórnych 1,2 mld zł. Porównując wyniki w grudniu 2019 r. saldo rachunku bieżącego było również dodatnie i wyniosło 0,3 mld zł.

Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego w grudniu 2020 było dodatnie i wyniosło 15,8 mld zł. W grudniu 2020 r. odnotowano najwyższą dynamikę zarówno eksportu jak i importu, jaka została odnotowana w całym 2020 r. Oszacowana wartość eksportu towarów w porównaniu do grudnia 2019 r. wzrosła o 20,3% i wyniosła 88,7 mld zł. Do wzrostu przyczynił się większy w porównaniu z 2019 r. eksport baterii samochodowych, pozostałych części motoryzacyjnych, odbiorników telewizyjnych, mebli, odzieży oraz samochodów dostawczych.

W grudniu 2020 r. import osiągnął wartość 87,2 mld zł, co oznacza wzrost o 19,1%. Największy wzrost po stronie importu nastąpił w grupach obejmujących odzież, urządzenia łączności bezprzewodowej, komputery, preparaty diagnostyczne oraz części samochodowe. Natomiast negatywny wpływ na dynamikę importu miał m.in. mniejszy przywóz ropy naftowej i samochodów osobowych. W grudniu 2020 r. saldo obrotów towarowych wyniosło 1,5 mld zł i było o 1,0 mld zł wyższe w porównaniu z 2019 r. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 21,1 mld zł i w porównaniu z grudniem 2019 r. zmniejszyły się o 0,1 mld zł, tj. o 0,3%.Wartość rozchodów wyniosła 13,0 mld zł i była niższa o 1,6 mld zł, tj. o 10,9%. W porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. odnotowano spadek przychodów z podróży zagranicznych o 52,4%, natomiast ich wzrost odnotowano w usługach transportowych o 26,0% i w pozostałych usługach o 5,5%. Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach wyniosły 6,1 mld zł. Na pozycję tę złożyły się wypłaty dywidend 5,3 mld zł, ujemne reinwestowane zyski 0,2 mld zł oraz odsetki od pozostałych instrumentów dłużnych 1,1 mld zł. Napływ środków z budżetu Unii Europejskiej wyniósł 15,4 mld zł, z tego 1,4 mld zł zarejestrowano w rachunku bieżącym (głównie na dopłaty bezpośrednie dla rolników). W rachunku kapitałowym napływ środków w kwocie 14,0 mld zł zasilił Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności. W grudniu 2020 r. zapłacono składkę w wysokości 2,2 mld zł. Po uwzględnieniu zapłaconej składki saldo transferów z Unią Europejską było dodatnie i wyniosło 13,2 mld zł.
W grudniu 2020 roku. inwestycje nierezydentów w Polsce zwiększyły się o 8,1 mld zł. Inwestycje bezpośrednie nierezydentów zmniejszyły się o 5,4 mld zł. Na saldo tej pozycji złożył się przede wszystkim spadek zobowiązań z tytułu instrumentów dłużnych o 5,4 mld zł. Blisko 70% tej kwoty stanowiły spłacane zobowiązania z tytułu kredytów handlowych, pozostała część to głównie spłaty pozostałych kredytów.

Zobowiązania sektora rządowego i samorządowego wzrosły o 0,4 mld zł. NBP zwiększył swoje zobowiązania o 5,8 mld zł, głównie z tytułu przeprowadzonych transakcji repo. Pozostałe sektory zmniejszyły swoje zobowiązania zagraniczne o 4,2 mld zł, przede wszystkim z tytułu pozostałych zobowiązań oraz kredytów handlowych. Inwestycje polskich podmiotów za granicą (aktywa) dodatnie saldo inwestycji rezydentów za granicą (wzrost aktywów) wyniosło 17,9 mld zł. Na wartość tego salda złożyły się dodatnie salda oficjalnych aktywów rezerwowych, inwestycji bezpośrednich i inwestycji portfelowych oraz ujemne salda pozostałych inwestycji i pochodnych instrumentów finansowych. Saldo inwestycji bezpośrednich było dodatnie i wyniosło 3,4 mld zł. Aktywa zagraniczne ujęte w pozostałych inwestycjach zmniejszyły się o 12,0 mld zł. Na wysokość tego salda istotnie wpłynęły transakcje sektora bankowego, który zmniejszył swoje aktywa o 10,7 mld zł, głównie z tytułu wycofania lokat z banków za granicą. Pozostałe sektory również zmniejszyły swoje aktywa o 3,8 mld zł, przede wszystkim z tytułu kredytów handlowych. Saldo transakcji związanych z pochodnymi instrumentami finansowymi było ujemne i wyniosło 0,7 mld zł. W wyniku transakcji własnych oraz transakcji zrealizowanych na rzecz klientów NBP oficjalne aktywa rezerwowe zwiększyły się o 26,9 mld zł.


Patryk Badyna

Be the first to comment on "Bilans płatniczy"

Leave a Reply

    Visit Us On FacebookCheck Our Feed