Polityka pieniężna

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych na tym samym poziomie: stopa referencyjna 1,50%, stopa lombardowa 2,50%, stopa depozytowa 0,50%, stopa redyskonta weksli 1,75%.

Na rynku światowym zauważalne jest ożywienie koniunktury. W strefie euro utrzymuje się ożywienie gospodarcze, które jest wspierane przez dobrą sytuację na rynku pracy, dobre nastroje oraz silny popyt wewnętrzny. W trakcie posiedzenia decyzyjnego Rady Polityki Pieniężnej z 10 stycznia 2018 podkreślono korzystną koniunkturę w USA oraz wskazano na nieznaczne obniżenie dynamiki PKB w Chinach.

Warto podkreślić, że z konsternacją przyjęto informację na początku lutego o spadkach wskaźników giełdowych w USA. Miało to jednak charakter przejściowy, a przyczyny są niejasne. Dow Jones spadł w ciągu jednego dnia o więcej niż 4 punkty procentowe. Był to najwyższy taki spadek od 2011r. Na świecie i w Polsce inflacja utrzymuje się na stabilnym poziomie. Można zaobserwować jednak znaczny wzrost cen żywności. Inflacja bazowa pozostaje jednak niska. W ostatnim czasie wzrosły również ceny ropy naftowej. Przyczynami tego są ograniczenia produkcji i wydobycia oraz przedłużenie umowy pomiędzy krajami eksportującymi ropę naftową. Według oceny członków RPP ustabilizuje się ona w kolejnych kwartałach. Sprzyjać temu ma eksploatacja złóż łupkowych w USA.

Europejski Bank Centralny pozostaje przy polityce luzowania ilościowego.  Stopy procentowe wynoszą: referencyjna 0,00%, depozytowa 0,40%, kredytowa 0,25%. Decyzja ECB jest krytykowana przez prezydenta Bundesbanku Weidmanna. Wartym podkreślenia jest fakt, że wzorem ECB miał być właśnie niemiecki bank centralny. Ożywienie gospodarcze w krajach strefy euro przemawiają według Weidmanna za podniesieniem stóp procentowych i określeniem końca polityki luzowania ilościowego. Takie decyzje mogłyby jednak uderzyć w kraje peryferyjne i przyczynić się do pogłębiania nierówności wśród państw strefy euro. Według analizy analityków agencji Bloomberg stopa depozytowa w Hiszpanii powinna wynosić -0,85; w Grecji -8,65%, we Włoszech -1,05%.

W polskiej gospodarce również występuje ożywienie. Za główny czynnik wzrostu Rada Polityki Pieniężnej uznała popyt konsumpcyjny. Przyczyniają się do tego wzrost zatrudnienia i płac, dobre nastroje. Dynamika inwestycji wzrosła. Odpowiada za to wzrost inwestycji publicznych spowodowanych w dużej mierze wypłatą środków unijnych. Na ożywienie gospodarcze miał również wpływ wzrost eksportu, którego przyczyną był wzrost popytu w najbliższym otoczeniu zewnętrznym, w tym u głównego partnera handlowego Polski- Niemiec.

Według opinii członków Rady poziom inflacji w tym roku będzie utrzymywał się w pobliżu celu inflacyjnego i nie ma przesłanek do podwyższenia stóp procentowych

Emilia Borko

 

Be the first to comment on "Polityka pieniężna"

Leave a Reply

    Visit Us On FacebookCheck Our Feed