Rynek pracy

Według danych GUS w lipcu 2017 roku wskaźnik bezrobocia rejestrowanego wyniósł 7,1%, czyli pozostał na poziomie stopy bezrobocia odnotowanej w poprzednim miesiącu. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, wskaźnik ten zmalał o 1,4 p.p. Liczba bezrobotnych osób w Polsce w lipcu 2017 wyniosła 1 141 tys., co oznacza spadek liczby bezrobotnych o 0,9% w porównaniu z poprzednim miesiącem.
W przeciwieństwie do poprzednich miesięcy, nie odnotowano znaczącego spadku liczby osób bez pracy, a wskaźnik bezrobocia pozostał na tym samym poziomie. Wielkość bezrobocia w Polsce zaczyna się stabilizować. Jednakże należy zwrócić uwagę, iż na taką koniunkturę na rynku pracy wpływa podwyższony popyt na siłę roboczą w pracach sezonowych. W związku z tym można się spodziewać niewielkiego wzrostu stopy bezrobocia w miesiącach jesiennych, kiedy prace sezonowe dobiegają końca.

Zgodnie z pomiarami Eurostatu, wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce w lipcu 2017 roku wyniosła 4,8%, co oznacza,
że pozostała na niezmienionym poziomie od czerwca 2017. W porównaniu z ubiegłym rokiem, lipiec przyniósł spadek wskaźnika   o 1,3 p.p. Polska niezmiennie pozostaje na 6 pozycji pod względem wysokości stopy bezrobocia w rankingu krajów Unii Europejskiej. Najniższą stopę bezrobocia niezmiennie odnotowały Czechy (2,9%). Ranking zamyka Grecja z wskaźnikiem na poziomie 21,1%.

Stopa bezrobocia dla całej Unii Europejskiej w lipcu 2017 roku wyniosła 7,1%, czyli pozostała na tym samym poziomie m/m. Sama strefa euro odnotowała stopę bezrobocia na poziomie 9,1%, czyli wskaźnik nie zmienił się w porównaniu do ubiegłego miesiąca.
W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, wartość zmalała o 1,1 p.p.

Liczba osób zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w lipcu 2017 roku wyniosła 6 022 tysięcy osób, w relacji do lipca 2016 roku liczba ta wzrosła o 4,5%. W stosunku do ubiegłego miesiąca wzrosła natomiast o 0,3%.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw za lipiec 2017 wyniosło 4 502 PLN, czyli wzrosło o 4,9%
w porównaniu do analogicznego okresu w poprzednim roku. W stosunku do czerwca 2017 płaca zmalała o 6 PLN. Jeśli chodzi o średnie wynagrodzenie dla poszczególnych województw, najwięcej zarabiają mieszkańcy województwa mazowieckiego (średnio 5 389 PLN), a najniższą płacę otrzymują mieszkańcy w województwie warmińsko-mazurskim.

W lipcu 2017 wskaźniki bezrobocia przestały spadać na poziomie województw. Regionem z najniższym bezrobociem niezmiennie pozostało województwo wielkopolskie ze wskaźnikiem na poziomie 4,2%. Wartość ta pozostała niezmieniona od czerwca 2017.  Województwo warmińsko-mazurskie ponownie zanotowało najwyższy wskaźnik bezrobocia spośród wszystkich polskich województw. W porównaniu z poprzednim miesiącem, wskaźnik bezrobocia zmalał o 0,1 p.p., utrzymując się na poziomie 12%.

Aneta Mynarska

Be the first to comment on "Rynek pracy"

Leave a Reply

    Visit Us On FacebookCheck Our Feed