Stabilna sytuacja na rynku pracy

Stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu 2020 roku wyniosła 6,1%, utrzymując się na stałym poziomie od czterech miesięcy. W porównaniu z ubiegłym wrześniem można jednak zaobserwować znaczący wzrost o 1 punkt procentowy, z poziomu 5,1%.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z zeszłym rokiem ogółem spadło nieznacznie – o 1,2%, z poziomu 6,39 mln we wrześniu 2019 roku do 6,31 mln w roku bieżącym. Zgodnie z oczekiwaniami, część branż ucierpiała znacznie bardziej niż inne. Jedyną z nich, która uchroniła się przed spadkami, była działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, w której zatrudnienie wzrosło o 2,6%. Prawdopodobną przyczyną tego stanu rzeczy jest zwiększona podaż dobrze wykwalifikowanych i wykształconych pracowników, którzy wcześniej z różnych powodów nie podejmowali zatrudnienia zgodnego z ich umiejętnościami – w dobie pracy zdalnej mogą jednak oferować swoje kwalifikacje z każdego zakątka kraju, bez potrzeby przeprowadzki do największych metropolii. Wszystkie inne branże odnotowały spadek zatrudnienia, a najbardziej dotkniętymi okazały się administrowanie i działalność wspierająca, zakwaterowanie i gastronomia oraz przetwórstwo przemysłowe, doświadczając spadku odpowiednio o 5,3%, 3,7% oraz 2%.

Bezrobocie rejestrowane w liczbach bezwzględnych nieznacznie spada od dwóch miesięcy, z poziomu 1,03 mln w lipcu do 1,024 mln we wrześniu bieżącego roku. W skali roku zanotowano jednak znaczny wzrost o ponad 173 tys. osób, względem 851 tysięcy bezrobotnych zarejestrowanych w ubiegłym wrześniu. W przypadku tego wskaźnika pandemia nie okazała się łaskawa, a w związku z ogłaszanymi regularnie nowymi obostrzeniami związanymi z drugą falą pandemii liczba bezrobotnych prawdopodobnie nadal będzie rosnąć.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2020 roku ukształtowało się na poziomie 5371,56 zł, co stanowiło wzrost o 0,6% z poziomu 5337,65 zł zanotowanego w sierpniu bieżącego roku oraz o 5,6% względem 5084,56 zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Pandemia nie wpłynęła zatem znacznie na dynamikę wzrostu wynagrodzeń, co rodzi nadzieję na to, iż standard życia tych, którzy zachowają pracę, nie ulegnie znacznemu pogorszeniu.

Cieszyć może relatywnie silna kondycja polskiej gospodarki na tle pozostałych członków Unii Europejskiej oraz strefy Euro. W okresie od września poprzedniego do bieżącego roku, zharmonizowana stopa bezrobocia dla tych obszarów wzrosła z poziomu odpowiednio 6,6% do 7,5% oraz z 7,5% do 8,3%. W tym samym czasie stopa bezrobocia w Polsce utrzymała się na poziomie 3,1%. Pozytywne czynniki wewnętrzne oraz zewnętrzne przyczyniają się zatem do tego, iż polska gospodarka lepiej znosi obecną sytuację niż jej najbliższe otoczenie gospodarcze.

Analiza przedstawionych wyżej wskaźników pozwala zachować optymizm. Polski rynek pracy bywał już w lepszym położeniu, jednak aktualne odczyty są nadal zdecydowanie bardziej pozytywne niż te obserwowane jeszcze kilka lat wcześniej.

Szymon Gawlik

Be the first to comment on "Stabilna sytuacja na rynku pracy"

Leave a Reply

    Visit Us On FacebookCheck Our Feed