Najważniejsze informacje o spółkach

URS – Notowania spółki Ursus (a właściwie Ursus S.A. w restrukturyzacji, odkąd 7 listopada 2018 roku sąd otworzył przyśpieszone postępowanie układowe) są jednymi z ciekawszych w ostatnim kwartale. W lipcu i sierpniu kurs akcji pozostawał stosunkowo niewrażliwy na informacje płynące ze spółki. Sytuacja uległa jednak znaczącej zmianie we wrześniu, kiedy to najpierw nastąpiła gwał­towna aprecjacja kursu akcji z 0,83 zł (30 sierpnia) do poziomu nawet 1,986 zł (9 września), po czym wartość spółki w oczach…

Czytaj dalej

Sprzedaż detaliczna

Według informacji zaprezentowanych przez GUS, dynamika sprzedaży detalicznej w cenach sta­łych w ujęciu rocznym w sierpniu wyniosła 4,4%, również w przedstawieniu miesięcznym nastąpił wzrost sprzedaży o 0,1%. Na wzrost w ujęciu rocznym złożył się podniesio­ny wynik we wszystkich grupach przedsiębiorstw wyszczególnionych w statystykach podawanych przez GUS poza grupą „pozostałe”, gdzie doszło do spadku o 0,9 p.p. Największą dynamikę moż­na było zaobserwować w sektorach mebli, RTV i AGD (11,6%), pozostałej sprzedaży detalicznej w niewyspecjalizowanych sklepach i…


Produkcja przemysłowa

  Produkcja przemysłowa w sierpniu spadła o 1,3% r/r oraz o 6 % w porównaniu do lipca br. Był to wynik zdecydowanie niższy, niż oczekiwania anali­tyków i ekspertów, którzy spodziewali się słabego wzrostu(sic!) w wysokości około 1,9% r/r. Po wy­równaniu sezonowym wskaźnik dynamiki produk­cji przemysłowej wzrósł o 1,7% w ujęciu rocznym. Dynamika produkcji przemysłowej w okresie sty­czeń – sierpień 2019 wyniosła 4,3% r/r. Rok temu w analogicznym okresie wzrost ten wynosił 6,5%. Zgodnie z danymi GUS…


Polityka fiskalna

Deficyt po wrześniu Ministerstwo Finansów poinformowało, iż po wrześniu deficyt budżetowy wyniósł 1,8 miliarda złotych. Jednocześnie przedstawiono dane po­kazujące stopień wykonania budżetu na ten rok. Dochody w okresie styczeń-wrzesień wyniosły 296 miliardów zł, co oznacza wykonanie budżetu na poziomie 76,3%, a wydatki ukształtowały się w wysokości 297,8 miliarda zł tj. 71,5%. Ministerstwo podało także szczegółowe dane do­tyczące wysokości dochodów z poszczególnych źródeł i są to dane napawające optymizmem. Do­chody z podatku VAT, PIT i CIT,…


Polityka pieniężna

Rada Polityki Pieniężnej w dalszym ciągu utrzymuje stopy procentowe NBP na niezmienionym pozio­mie: stopa referencyjna 1,50%, stopa lombardowa 2,50%, stopa depozytowa 0,50%, stopa redyskonta weksli 1,75%. Tempo wzrostu w gospodarce światowej pozo­staje relatywnie niskie, a perspektywy globalnej koniunktury nadal się pogarszają. W strefie euro tempo wzrostu aktywności gospodarczej – wobec trwającej dekoniunktury w przemyśle – utrzymuje się na niskim poziomie. Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego obniżyła depozytową stopę procentową oraz uru­chomiła program luzowania ilościowego (QE)….


Inflacja

W sierpniu wzrost cen mierzony wskaźnikiem CPI wyniósł 2,9% r/r, utrzymując się na tym samym poziomie co w lipcu i znacząco wyższym niż w poprzednich miesiącach bieżącego roku. Z kolei miesiąc do miesiąca poziom cen nie uległ zmia­nie. Inflacja po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła 3,0% r/r, zaś po wyłączeniu cen żywno­ści i energii 2,2% r/r. Według zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych HICP ceny w Pol­sce w sierpniu poszły w górę o 2,6% r/r przy 1,4% w…


PKB

Solidny wzrost w drugim kwartale Według wstępnego szacunek GUS-u PKB w Pol­sce wzrosło o 4,5% w drugim kwartale r/r, wobec 5,3% w analogicznym kwartale roku poprzedniego. Nieznacznie słabiej wynik ten prezentuje się po odsezonowaniu – 4,2%. Polska gospodarka wciąż prezentuje stabilny wzrost na relatywnie wysokim poziomie, choć, zgodnie z wcześniejszymi zapo­wiedziami dotyczącymi prawdopodobnego obni­żenia trajektorii wzrostu, na nieco niższym pozio­mie niż przed rokiem. Niezmiennie czynnikiem napędzającym wzrost PKB był popyt krajowy, który wzrósł o 4,8%,…


Historia rynku nieruchomości w Polsce cz. 1

Początki Obrót nieruchomościami w Polsce zaczął się mniej więcej w XVII i XVIII wieku, kiedy nastąpił szybki rozwój miast za sprawą działalności in­westycyjnej nie tylko szlachty i duchowieństwa, ale także bogacącego się mieszczaństwa. Dobra tzw. stojące, czyli posesje pełniły głównie funk­cję mieszkalną. Najczęściej przybierały one for­mę kamienicy, która zwykle usytuowana była w zwartej zabudowie blisko murów. Właścicielami kamienic była w większości szlachta, która je bu­dowała lub kupowała od mieszczan. Budynek zajmował frontową część działki, natomiast…


No Image

Europejska gospodarka unika stagnacji i Brexitu ciąg dalszy

W trzecim kwartale gospodarka strefy euro uro­sła o 0,2% kw/kw, podczas gdy konsensus rynkowy kształtował się 0,1 p.p. niżej. Widać jednak, że tempo wzrostu nie jest zachwyca­jące. Patrząc na dane r/r PKB w Eurozonie wzrosło w trzecim kwartale o 1,1% (w poprzednich kwarta­łach wzrost wynosił kolejno 1,2% i 1,3%). Wciąż na granicy recesji balansują Niemcy, czyli gospodarka, która ma niebagatelny wpływ na sytu­ację gospodarczą w całej Europie. W drugim kwar­tale PKB naszego zachodniego sąsiada skurczył…


No Image

Otoczenie zewnętrzne – Ameryka Północna i Południowa

Przełom w Wenezueli Przez ostatnie 6 lat Wenezuela stała się przykładem tego, jak źle zarządzane państwo z ogromnymi zasobami ropy naftowej, może w krótkim czasie zbankrutować i całkowicie zrujnować własną gospodarkę. Za całą tę sytuację odpowiada prezydent Nicolas Maduro. Jego nieprzemyślana polityka społeczna doprowadziła Wenezuelczyków na skraj ubóstwa, a także zmusiła ponad 3 miliony z nich do emigracji. Nietrudno się domyślić, że prezydent nie jest lubiany we własnym kraju. Nie przeszkodziło mu to jednak wygrać kolejne wybory prezydenckie. Zostały one z…


Visit Us On FacebookCheck Our Feed