Articles by Rafał Dziak

Polityka pieniężna

Rada Polityki Pieniężnej w dalszym ciągu utrzymuje stopy procentowe NBP na niezmienionym pozio­mie: stopa referencyjna 1,50%, stopa lombardowa 2,50%, stopa depozytowa 0,50%, stopa redyskonta weksli 1,75%. Tempo wzrostu w gospodarce światowej pozo­staje relatywnie niskie, a perspektywy globalnej koniunktury nadal się pogarszają. W strefie euro tempo wzrostu aktywności gospodarczej – wobec trwającej dekoniunktury w przemyśle – utrzymuje się na niskim poziomie. Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego obniżyła depozytową stopę procentową oraz uru­chomiła program luzowania ilościowego (QE)….


Visit Us On FacebookCheck Our Feed